Onlineskak

klik her

 Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Ekstraordinært delegeretmøde afholdt

På det ekstraordinære delegeretmøde på Giersings Realskole var der 2244 af DSUs cirka 3750 medlemmer repræsenteret ved klubformand eller anden fuldmægtig. Formand Poul Jacobsen bød velkommen og beklagede den triste anledning til, at det var nødvendigt med et ekstraordinært delegeretmøde.

 

poul talerstol

Formand Poul Jacobsen på talerstolen. Foto: Thomas Vestergård


Der var to personsager på programmet samt et forslag til vedtægtsændringer.


Forslag om eksklusion af SC, Enkeltmedlem.
SC har med sine handlinger i forbindelse med den ulovlige opløsning af foreningen Chess House i Aarhus, og de deraf følgende skadevirkninger, modarbejdet Dansk Skak Unions interesser.


Forslaget blev vedtaget med 1905 stemmer for, 132 blanke samt 207 imod.


Forslag om eksklusion af DDS, Amager Skakforening.
DS har med sin omfattende mailchikane overfor tillidsfolk, i såvel flere klubber som Dansk Skak Union, og de deraf følgende skadevirkninger, modarbejdet Dansk Skak Unions interesser.


Forslaget blev vedtaget 1821 stemmer for, 107 blanke samt 236 imod.

 

 

Eksklusionerne træder i kraft med øjeblikkelig virkning.


Forslaget til ændring af DSUs love:


§ 7, stk. 15, affattes således:
Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem af unionen eller nægte en person medlemskab af unionen, hvis den pågældende har overtrådt unionens love eller i forbindelse med eller i anledning af unionens aktiviteter har begået strafbare handlinger, har optrådt vedvarende chikanøst eller i øvrigt i betydelig grad har optrådt på en måde, der er egnet til at være til skade for dansk skaks omdømme. Hovedbestyrelsens afgørelse kan uden opsættende virkning indbringes for det første delegeretmøde, der afholdes mindst 3 uger efter hovedbestyrelsens afgørelse.

Det nuværende § 7, stk. 15, bliver herefter stk. 16.

§ 6, stk. 8, affattes således:
Delegeretmødet har ret til at ekskludere en klub eller en person, som efter dets skøn modarbejder unionens interesser. En eksklusion, der foretages af en hovedkreds i henhold til dens love, har først gyldighed, når den godkendes af førstkommende delegeretmøde, der afholdes mindst 3 uger efter hovedkredsens afgørelse. Delegeretmødet træffer endvidere afgørelse om eksklusioner og nægtelser af medlemskab, der indbringes for delegeretmødet i medfør af § 7, stk. 15. Delegeretmødet kan fastholde afgørelsen, hvis personen efter delegeretmødets skøn modarbejder unionens interesser.”

 

Forslaget blev vedtaget 1775 stemmer for, 15 blanke samt 350 imod.


Efter fire timers møde kunne Poul Jacobsen takke for en sober debat og en konstruktiv diskussion.

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 Odense Mesterskabet 2019

Afsluttede begivenheder

 dm hurtigskak_online_525

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media